"Sağlıklı Nesiller İçin"

Doğum Sonu Erken Dönemde Hemşirelik Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar

Filiz ÜNAL TOPRAK, Zekiye TURAN, Ayten ŞENTÜRK ERENEL

ÖZET

Doğum sonu (DS) dönemde kadında fizyolojik, sosyal ve duygusal birçok değişiklik meydana gelmektedir. Bu dönemde verilen bakımın duruma ve ihtiyaca yönelik olmaması anne-bebek sağlığını olumsuz etkilemekte ve yaşam kalitelerinin düşmesine neden olabilmektedir. DS erken dönemde sıklıkla yaşanan sorunlar arasında; kanamalar, epizyotomi bölgesinde ağrı ve kramplar, yorgunluk, enfeksiyon, meme sorunları, annenin öz bakımında ve/veya yenidoğan bakımında yetersizlik duygusu yaşaması bulunmaktadır.

Kadın sağlığı hemşireleri, anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu sağlık profesyonelleridir. Bu nedenle hemşirelerin güncel bilgilere sahip olması bakımın kalitesini artırmak; klinik uygulamalar ve bakım sonuçlarını iyileştirmek; bakımı standardize etmek ve hasta memnuniyetini artırmak bakımından önemlidir. Derlemede, DS erken dönem hemşirelik uygulamalarına yönelik yapılmış randomize çalışmalar, meta-analiz ve sistematik derlemeler ile güncel literatür bilgileri incelenerek konu hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonu dönem, Kanıta dayalı uygulamalar, Hemşirelik.

ABSTRACT

Many changes in physiological, social and emotional aspects occur in women during the postnatal period. The lack of care for the condition and need of the woman in this period may negatively affect the mother-infant health and cause the reduction in the quality of life. Among the problems often experienced in the early postnatal period; Bleeding, pain and cramps in the episiotomy area, fatigue, infection, breast problems, feeling of inadequacy in mothers about maternal self-care and/or neonatal care are exist.

Women’s health nurses are health professionals who responsible for the protection and development of maternal and infant health. Therefore, nurses should have up-to-date information in order to increase the quality of the care, improve the clinical practices and caring results, standardize care and increase patient satisfaction. In this review, the aim is to give information about the subject by examining the current literature conducted on early postnatal period, the randomized studies, meta-analyses and systematic reviews.

Keywords: Postpartum period, Evidence based practice, Nursing.