"Sağlıklı Nesiller İçin"

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: Neden ve Hangi Koşullarda?

Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Sıdıka PELİT AKSU

ÖZET

Dünya‟da ve Türkiye‟de sezaryen oranlarındaki artışı azaltmada sezaryen sonrası vajinal doğumun (SSVD) önemli bir seçenek olduğu bilinmektedir. Konuyla ilgili incelenen rehberler; Türkiye (Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi), İrlanda (The Royal College of Physicians of Ireland), Amerika Birleşik Devletleri (American College of Obstetricians and Gynecologists ve American Academy of Family Physicians), İngiltere (The National Institute for Health and Care Excellence), Fransa (The French College of Gynecologists and Obstetricians)‟dır. Bu rehberlerde; SSVD‟nin yararları ve riskleri, SSVD uygulama kriterleri, SSVD başarısını etkileyen faktörler, kayıt ve bilgilendirme konuları yer aldığı belirlenmiş olup, makale bu içerik doğrultusunda hazırlanmıştır. Rehberler incelendiğinde, SSVD ve elektif sezaryenin yararları ve riskleri hakkında kadına danışmanlık yapılması, bilgi verilmesi ve bakımın tıbbi kayıtta yer alması gerekmektedir. SSVD‟nin yararları arasında daha az tıbbi müdahale yapılması, hemoraji ve enfeksiyon riskinin azaltılması, kan transfüzyonu ve pıhtılaşma bozuklukları riskinin azaltılması, postpartum iyileşme sürecinin hızlandırılması, major abdominal cerrahiden kaçınılarak, sezaryen ile gelecekte ortaya çıkabilecek komplikasyonların (histerektomi, mesane-barsak yaralanmaları, plasenta akreta vb.) azaltılması bulunmaktadır. Geçirilmiş sezaryeni olan kadınlar uterus rüptürü riski hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca komplikasyon gelişebilme durumuna karşı acil bakımı sağlayacak donanımın (Elektronik fetal monitör, kan transfüzyon servisi, doğum ünitesi, ameliyathane, neonatal resusitasyon vb.) hazır bulunduğu bir hastanede doğum yapmaları önerilmelidir. SSVD başarısını arttırmada kadının önceden vajinal doğum yapmış olması önemlidir. Önceden klasik ya da T insizyonu olan kadınlarda SSVD kontrendikedir. Bu bilgiler hemşirelere kanıta dayalı uygulamalar hakkında yol gösterecek ve hemşireler gebeleri en doğru şekilde bilgilendirecektir.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum, Rehberler

ABSTRACT

It is known that vaginal delivery after cesarean section (VBAC) is an important option in reducing the increase in cesarean rates in Turkey and in the World. Guides examined in relation to the subject are; Turkey (Birth and Cesarean Action Management Guide), Ireland (The Royal College of Physicians of Ireland), The United States of America (the American College of Obstetricians and Gynecologists and the American Academy of Family Physicians) England (The National Institute for Health and Care Excellence), France (The French College of Gynecologists and Obstetricians). In these guides; The benefits and risks of VBAC, application criterias of VBAC, factors that affecting the success of VBAC, registration and information issues were determined and the article was prepared according to this content. When the guidelines are reviewed, counseling, information and care for woman about the benefits and risks of VBAC and elective cesarean section should be included in the medical record. The benefits of VBAC include less medical intervention, reduced risk of hemorrhage and infection, reduced risk of blood transfusion and coagulation disorders, accelerated postpartum healing, avoidance of major abdominal surgery, complications that may arise with cesarean (hysterectomy, bladder- bowel injuries, placenta Acreta, etc.). Women with previous cesarean delivery should be informed about the risk of uterine rupture. Furthermore, should be recommended to give birth a hospital which have equipments (electronic fetal monitor, blood transfusion service, delivery unit, operating room, neonatal resuscitation, etc.) to provide emergency care for the development of other complications. It is important for the women to have previous vaginal delivery for increasing the success of VBAC. VBAC is contraindicated in women with previous a classical or T incision. These data guide the nurses about the evidence-based practices and nurses will inform the pregnant women in the most accurate way.

Keywords: Cesarean section, Vaginal Birth After Cesarean, Guidelines