"Sağlıklı Nesiller İçin"

Gebelikten Koruyucu Yöntem Kullanan Kadınlarda Cinsel Fonksiyon Bozukluğunun Belirlenmesi

Zehra Gölbaşı, Ayten Şentürk Erenel, Zekiye Turan

ÖZET

Bu çalışma gebelikten koruyucu yöntem kullanan kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma Hatay’da bir aile sağlığı merkezinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem, herhangi bir nedenden dolayı aile sağlığı merkezine başvuran, evli, gebelikten koruyucu yöntem kullanan ve çalışmaya katılmayı sözel olarak kabul eden 257 kadından oluşmuştur. Veriler, “Bireysel Özellikleri Belirleme Formu” ve “Arizona Cinsel Yaşantılar Ölçeği (ACYÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır. Kadınların yaş ortalaması 30.69 (SD=7.84) ve %88’i ilkokul mezunudur. Kadınların ACYÖ puan ortalaması 15.62±5.18 olup, kesme noktası dikkate alındığında %23’ünde cinsel fonksiyon bozukluğu bulunmuştur. Cinsel fonksiyonun alt boyutları değerlendirildiğinde istek puan ortalaması 3.04±1.0 orgazm puan ortalaması 3.04±1.08 ve doyum puan ortalaması 3.53±1.21 olarak belirlenmiştir. Kadınların kullandıkları gebelikten koruyucu yönteme göre ACYÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Tüp ligasyonu olan kadınların ACYÖ puan ortalaması diğer yöntemleri kullananlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksektir ( p <0.05). Çalışmamızın sonucunda kadınların yaklaşık 1/4 ‘ünde cinsel fonksiyon bozukluğu olduğu saptanmıştır. Tüp ligasyonu yapılan kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğu diğer yöntemleri kullananlardan önemli derecede yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Cinsel fonksiyon bozukluğu, kadın, gebelikten koruyucu yöntemler

DETERMINATION OF SEXUAL DYSFUNCTION IN WOMEN USING CONTRACEPTIVE METHODS

ABSTRACT

This study was conducted to determine sexual dysfunction in women using a contraceptive method. The study was carried out in a family health center in Hatay. Sample was created from 257 women who apply to family health center for various reasons who were over the age of 18, married, using any contraceptive method and verbally stating that they were participated in the study. Data were collected by Individual Characteristics Forms and Arizona Sexual Experience Scale (ASEX). One Way ANOVA test was used for the statistical evaluation of data. The average age of the women was 30.69 (SD = 7.84) and 88.3% of women has primary school education level. Women’s ASEX total score was found 15.62 ± 5.18 and when considering the cut of point of scale, 23 % of women had sexual dysfunction. When the sub-dimensions of sexual function were evaluated, mean score of desire was 3.04 ± 1.0 orgasm score was 3.04 ± 1.08 and satisfaction score was 3.53 ± 1.21. There was a significant difference between mean scores of ASEX depending on the type of contraceptive methods (p<0.05). It was found that the ASEX average score who had tub ligation was significantly higher than women using other methods (p <0.05). As a result of our study, approximately 1/4 of women had sexual dysfunction. Sexual dysfunction was found to be significantly higher in women with tube ligation than women who were using other methods.

Key words: Sexual dysfunction, woman, contraceptive methods